درباره

دانشنامه تبرستان و مازندران

دانشنامه ی تبرستان و مازندران اثری است نسبتاً جامع که با هدف ثبت، ضبط و حفظ دستاوردهای تاریخی، جغرافیایی، زیست‌محیطی، اقتصادی، فرهنگی و هنری و نیز همه ی میراث های مادّی و معنوی تبرستان قدیم و مازندران کنونی طرّاحی شد.