شیرزادی

مرداد ۶, ۱۳۹۹

ساختارهای اجتماعی

در مجلدات مختلف دانشنامه مباحث ساختارهای اجتماعی در همپوشانی با جغرافیای این منطقه و رویکردهای معیشت سنّتی است. در حقیقت این ساختار مبتنی بر مجموعه تعاملاتی […]
مرداد ۶, ۱۳۹۹

ساختارهای اعتقادی

بر اساس نشانه ها و مندرجات شماری از منابع ادبی و حماسی، دیدگاه های اساطیری بخشی اساسی از ذهنیت تاریخی مردم تبرستان و مازندران بوده است. […]
مرداد ۶, ۱۳۹۹

نمایش و نقالی

نویسندگان دانشنامه، در سرفصل ادبیّات، دلایل گسترش فرم متمایزی از نمایش، یعنی منظومه‌خوانی و  نقّالی را در مازندران تشریح کردند. سپس انواع مختلف این ژانر و […]
مرداد ۶, ۱۳۹۹

سرفصل رسانه‌ها

در این سرفصل ابتدا، به‌اختصار به سنّت‌های رسانه‌ای و چگونگی انتشار اخبار در جامعه‌ی سنّتی و شفاهی مازندران اشاره شد و سپس نقش و اهمّیّت رسانه‌های […]